Khenah

Ghaya logo Pendent

21K // 6.7 g

190 KD  
Khenah

21K // 36.52 g

1120 KD  
Ghaya logo Pendant

21K // 2.75 g

90 KD  
Khenah

21K // 26.16 g
size: 72

800 KD  
Khenah

21K // 35.7 g

1099 KD  
Necklace

21K // 14.53 g

477 KD  

Ghaya logo Pendent

21K // 6.7 g

190 KD  

Khenah

21K // 36.52 g

1120 KD  

Ghaya logo Pendant

21K // 2.75 g

90 KD  

Khenah

21K // 26.16 g
size: 72

800 KD  

Khenah

21K // 35.7 g

1099 KD  

Necklace

21K // 14.53 g

477 KD