Maima's lock

Lock

925 Silver // 3.95 g

30 KD  
Lock Chain

21K // 30.7 g

770 KD  
Ruby Maimah Lock

21K // 8.224 g

296 KD  
Lock Chain

21K // 36.47 g

930 KD  
Circular Lock - Malachite

21K // 5.24 g

210 KD  
Lock

21K // 10.73 g

330 KD  
Lock

925 Silver // 12.7 g

90 KD  
Jack Lock

21K // 5.32 g

196 KD  
Lock Chain

21K // 9.7 g

260 KD  
Circular Lock - Lapis Lazuli

21K // 4.53 g

210 KD  
Lock

21K // 10.3 g

290 KD  
Lock Chain

21K // 5.15 g

89 KD  
Lock

21K // 4.19 g

136 KD  
Lock

21K // 11.84 g

320 KD  
Lock

21K // 10 g

290 KD  
Lock

21K // 4.45 g

150 KD  
Emerald Maimah lock

21K // 8.214 g

286 KD  
Round Lock

21K // 8.24 g

220 KD  
Lock

21K // 4.87 g

173 KD  
Chain

925 Silver // 36.62 g

140 KD  
Lock

21K // 5.65 g

195 KD  
Necklace

21K // 18.31 g

507 KD  
Lock

21K // 5.52 g

190 KD  
Lock

21K // 10.18 g

290 KD  
Circular Lock - Malachite

21K // 5.1 g

210 KD  
Circular Lock - Lapis Lazuli

21K // 4.33 g

210 KD  
Maima lock Earing S diamond, L: 1.4 cm

21K // 2.96 g

180 KD  
Maima lock Earing M diamond

21K // 3.56 g

210 KD  
Lock

21K // 12.25 g

330 KD  
Lock

21K // 11.7 g

399 KD  
Lock

21K // 10.88 g

340 KD  
Lock

21K // 5.74 g

227 KD  
Round Padlock - Diamond

21K // 6.63 g

270 KD  
Lock Chain

21K // 7.99 g

89 KD  
Lock

21K // 4.64 g

210 KD  
Round Lock

21K // 8.11 g

220 KD  
Lock

21K // 4.11 g

140 KD  
Lock

21K // 9.76 g

290 KD  
Lock

21K // 4.32 g

210 KD  
Maima lock Earing M diamond

21K // 3.53 g

210 KD  
Chain

925 Silver // 36.81 g

140 KD  
Emerald Maimah lock M

21K // 6.51 g

210 KD  
Turquoise Naim; Lock

21K // 7.84 g

269 KD  
Lock Chain

21K // 28.2 g

710 KD  
Lock Chain

21K // 4.045 g

89 KD  
Lock

21K // 28.73 g

760 KD  
Lock

21K // 4.94 g

160 KD  
Lock

21K // 6.25 g

260 KD  

Lock

925 Silver // 3.95 g

30 KD  

Lock Chain

21K // 30.7 g

770 KD  

Ruby Maimah Lock

21K // 8.224 g

296 KD  

Lock Chain

21K // 36.47 g

930 KD  

Circular Lock - Malachite

21K // 5.24 g

210 KD  

Lock

21K // 10.73 g

330 KD  

Lock

925 Silver // 12.7 g

90 KD  

Jack Lock

21K // 5.32 g

196 KD  

Lock Chain

21K // 9.7 g

260 KD  

Circular Lock - Lapis Lazuli

21K // 4.53 g

210 KD  

Lock

21K // 10.3 g

290 KD  

Lock Chain

21K // 5.15 g

89 KD  

Lock

21K // 4.19 g

136 KD  

Lock

21K // 11.84 g

320 KD  

Lock

21K // 10 g

290 KD  

Lock

21K // 4.45 g

150 KD  

Emerald Maimah lock

21K // 8.214 g

286 KD  

Round Lock

21K // 8.24 g

220 KD  

Lock

21K // 4.87 g

173 KD  

Chain

925 Silver // 36.62 g

140 KD  

Lock

21K // 5.65 g

195 KD  

Necklace

21K // 18.31 g

507 KD  

Lock

21K // 5.52 g

190 KD  

Lock

21K // 10.18 g

290 KD  

Circular Lock - Malachite

21K // 5.1 g

210 KD  

Circular Lock - Lapis Lazuli

21K // 4.33 g

210 KD  

Maima lock Earing S diamond, L: 1.4 cm

21K // 2.96 g

180 KD  

Maima lock Earing M diamond

21K // 3.56 g

210 KD  

Lock

21K // 12.25 g

330 KD  

Lock

21K // 11.7 g

399 KD  

Lock

21K // 10.88 g

340 KD  

Lock

21K // 5.74 g

227 KD  

Round Padlock - Diamond

21K // 6.63 g

270 KD  

Lock Chain

21K // 7.99 g

89 KD  

Lock

21K // 4.64 g

210 KD  

Round Lock

21K // 8.11 g

220 KD  

Lock

21K // 4.11 g

140 KD  

Lock

21K // 9.76 g

290 KD  

Lock

21K // 4.32 g

210 KD  

Maima lock Earing M diamond

21K // 3.53 g

210 KD  

Chain

925 Silver // 36.81 g

140 KD  

Emerald Maimah lock M

21K // 6.51 g

210 KD  

Turquoise Naim; Lock

21K // 7.84 g

269 KD  

Lock Chain

21K // 28.2 g

710 KD  

Lock Chain

21K // 4.045 g

89 KD  

Lock

21K // 28.73 g

760 KD  

Lock

21K // 4.94 g

160 KD  

Lock

21K // 6.25 g

260 KD